Borate

Potassium trifluoro(4-methoxybenzyl)borate
900810-91-5

Potassium trifluoro(4-methoxybenzyl)borate

Potassium 4-bromophenyltrifluoroborate
374564-35-9

Potassium 4-bromophenyltrifluoroborate

POTASSIUM 3-BROMOPHENYLTRIFLUOROBORATE
374564-34-8

POTASSIUM 3-BROMOPHENYLTRIFLUOROBORATE

POTASSIUM (2-METHYLSULFONYLPHENYL)TRIFLUOROBORATE
850623-65-3

POTASSIUM (2-METHYLSULFONYLPHENYL)TRIFLUOROBORATE

Potassium trifluoro(2-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)ethyl)borate
1408168-76-2

Potassium trifluoro(2-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)ethyl)borate

Potassium (2-aminocarbonylphenyl)trifluoroborate
850623-70-0

Potassium (2-aminocarbonylphenyl)trifluoroborate

Potassium allyltrifluoroborate
233664-53-4

Potassium allyltrifluoroborate

Potassium (morpholin-4-yl)methyltrifluoroborate
936329-94-1

Potassium (morpholin-4-yl)methyltrifluoroborate

Tricyclohexylphosphine tetrofluroborate
58656-04-5

Tricyclohexylphosphine tetrofluroborate