Boronic Esters

2-Formyl-4-methylphenylboronic acid pinacol ester
1418129-42-6

2-Formyl-4-methylphenylboronic acid pinacol ester

2,6-dimethoxy-3-(trimethylsilyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
2121513-69-5

2,6-dimethoxy-3-(trimethylsilyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester

4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
2121511-78-0

4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester

3,6-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
2121513-59-3

3,6-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid pinacol ester

2-Bromothiazole-5-boronic acid pinacol ester
1402166-32-8

2-Bromothiazole-5-boronic acid pinacol ester

5-Bromo-2-isopropoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
2121511-77-9

5-Bromo-2-isopropoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester

2,4-Dibromo-6-fluorophenylboronic acid pinacol ester
2121512-09-0

2,4-Dibromo-6-fluorophenylboronic acid pinacol ester

4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
2098632-65-4

4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester

2-Fluoro-3-(N,N-dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
2121512-58-9

2-Fluoro-3-(N,N-dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester