Borate

Potassium 2-chloropyridine-3-trifluoroborate
1201899-19-5

Potassium 2-chloropyridine-3-trifluoroborate

Potassium trifluoro((2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl)borate
1027642-28-9

Potassium trifluoro((2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl)borate

Potassium ((benzyl(methyl)amino)methyl)trifluoroborate
936329-96-3

Potassium ((benzyl(methyl)amino)methyl)trifluoroborate

Tributyl borate
688-74-4

Tributyl borate

Potassium 5-bromo-2-(propan-2-yloxy)pyridine-3-trifluoroborate
BC009060

Potassium 5-bromo-2-(propan-2-yloxy)pyridine-3-trifluoroborate

Potassium ethyltrifluoroborate
882871-21-8

Potassium ethyltrifluoroborate

POTASSIUM (4-CYANOPHENYL)TRIFLUOROBORATE
850623-36-8

POTASSIUM (4-CYANOPHENYL)TRIFLUOROBORATE

Potassium (acetoxymethyl)trifluoroborate
910251-35-3

Potassium (acetoxymethyl)trifluoroborate

Potassium (3-fluoro-4-formylphenyl)trifluoroborate
1451390-71-8

Potassium (3-fluoro-4-formylphenyl)trifluoroborate