1310416-61-5 | Ethyl 5-chloro-2-ethoxypyridine-3-carboxylate

Ethyl 5-chloro-2-ethoxypyridine-3-carboxylate
编号BC007279
CAS1310416-61-5
英文名称Ethyl 5-chloro-2-ethoxypyridine-3-carboxylate
MDL MFCD19105410
分子式 C10H12ClNO3
分子量 229.66
纯度 97%
英文同义词

询价

Change