Other

2-Cyano-4'-methylbiphenyl
114772-53-1

2-Cyano-4'-methylbiphenyl

Methyl 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate
6966-01-4

Methyl 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate

4-Iodoaniline
540-37-4

4-Iodoaniline

2,7-Dibromo-9,9-diphenylfluororene
186259-63-2

2,7-Dibromo-9,9-diphenylfluororene

Tert-butyl N-(4-bromophenyl)carbamate
131818-17-2

Tert-butyl N-(4-bromophenyl)carbamate

2-Bromo-6-ethoxypyridine
4645-11-8

2-Bromo-6-ethoxypyridine

5-(4-Bromo-phenyl)-2H-tetrazole
50907-23-8

5-(4-Bromo-phenyl)-2H-tetrazole

2-Chloro-1,10-phenanthroline
7089-68-1

2-Chloro-1,10-phenanthroline

6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
590417-95-1

6-Bromo-2-methyl-2H-indazole