Other

3',5'-Dichloro-biphenyl-4-ylamine
405058-01-7

3',5'-Dichloro-biphenyl-4-ylamine

3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid,pinacol ester
754226-35-1

3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid,pinacol ester

Bis(pinacolato)diboron
78183-34-3

Bis(pinacolato)diboron

Trans-1-octen-1-ylboronic acid pinacol ester
83947-55-1

Trans-1-octen-1-ylboronic acid pinacol ester

5-Bromo-2-methylbenzimidazole
1964-77-8

5-Bromo-2-methylbenzimidazole

7-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
1186334-64-4

7-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole

4-(Boc-methylamino)phenylboronic acid pinacol ester
916587-44-5

4-(Boc-methylamino)phenylboronic acid pinacol ester

2,4-Dimethoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
936250-17-8

2,4-Dimethoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine

4-(Acetamido)benzeneboronic acid, pinacol ester
214360-60-8

4-(Acetamido)benzeneboronic acid, pinacol ester