Other

2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl bromide
3259-03-8

2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl bromide

2-(Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
832114-08-6

2-(Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester

4-Bromophenol
106-41-2

4-Bromophenol

4-Iodoaniline
540-37-4

4-Iodoaniline

3,5-Dimethyl-4-iodopyrazole
2033-45-6

3,5-Dimethyl-4-iodopyrazole

2-(4-Bromophenyl)benzimidazole
2622-74-4

2-(4-Bromophenyl)benzimidazole

6-Bromo-1H-indazole
79762-54-2

6-Bromo-1H-indazole

3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
118183-92-9

3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole

4-Hydroxy-3-methoxybenzeneboronic acid, pinacol ester
269410-22-2

4-Hydroxy-3-methoxybenzeneboronic acid, pinacol ester