Borate

Tridodecyl borate
2467-15-4

Tridodecyl borate

Potassium trifluoro(2-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)ethyl)borate
1408168-76-2

Potassium trifluoro(2-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)ethyl)borate

Potassium trifluoro[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]borate
1015484-22-6

Potassium trifluoro[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]borate

Potassium 2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
850623-74-4

Potassium 2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate

Potassium cyclopentyltrifluoroborate
1040745-70-7

Potassium cyclopentyltrifluoroborate

Potassium vinyltrifluoroborate
13682-77-4

Potassium vinyltrifluoroborate

Potassium (3-hydroxy-4-methylphenyl)trifluoroborate
BC009158

Potassium (3-hydroxy-4-methylphenyl)trifluoroborate

POTASSIUM (4-METHOXYPHENYL)TRIFLUOROBORATE
192863-36-8

POTASSIUM (4-METHOXYPHENYL)TRIFLUOROBORATE

Potassium trifluoro[(pyrrolidin-1-yl)methyl]borate
888711-53-3

Potassium trifluoro[(pyrrolidin-1-yl)methyl]borate