Boronic Acids

(4-Chloro-2-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
1365244-07-0

(4-Chloro-2-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid

4,5-Dimethyl-2-isopropoxyphenylboronic acid
2121514-40-5

4,5-Dimethyl-2-isopropoxyphenylboronic acid

2-Benzyloxy-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
1704064-19-6

2-Benzyloxy-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid

2,4-Dichloro-3-fluorophenylboronic acid
1160561-27-2

2,4-Dichloro-3-fluorophenylboronic acid

3-Fluoro-2-methyl-6-(methylthio)phenylboronic acid
2121512-05-6

3-Fluoro-2-methyl-6-(methylthio)phenylboronic acid

Cyclobutylboronic acid
849052-26-2

Cyclobutylboronic acid

3-Chloro-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2121512-08-9

3-Chloro-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid

4-Chloro-3-fluoro-2-hydroxyphenylboronic acid
BC011909

4-Chloro-3-fluoro-2-hydroxyphenylboronic acid