Boronic Acids

2-Chloro-4-hydroxymethyl-3-methylphenylboronic acid
2121512-84-1

2-Chloro-4-hydroxymethyl-3-methylphenylboronic acid

2,4-Difluoro-5-ethoxyphenylboronic acid
900175-12-4

2,4-Difluoro-5-ethoxyphenylboronic acid

3-(Hydroxymethyl)-2-methoxyphenylboronic acid
2121512-79-4

3-(Hydroxymethyl)-2-methoxyphenylboronic acid

6-Bromo-2,4-fifluoro-3-formylphenylboronic acid
2121513-39-9

6-Bromo-2,4-fifluoro-3-formylphenylboronic acid

6-(methylsulfonyl)pyridine-3-boronic acid
1088496-41-6

6-(methylsulfonyl)pyridine-3-boronic acid

4-Chloro-2,3-difluorophenylboronic acid
1160561-28-3

4-Chloro-2,3-difluorophenylboronic acid

3-Chloro-4-(N-tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid
850589-46-7

3-Chloro-4-(N-tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid

3-Methyl-4-phenylphenylboronic acid
1029439-30-2

3-Methyl-4-phenylphenylboronic acid

5-Formyl-2-hydroxyphenylboronic acid
2121513-62-8

5-Formyl-2-hydroxyphenylboronic acid