Boronic Acids

(4-Chloro-2-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
1365244-07-0

(4-Chloro-2-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid

3-Chloro-5-fluoro-2-hydroxyphenylboronic acid
2121515-30-6

3-Chloro-5-fluoro-2-hydroxyphenylboronic acid

4-Cyano-3,5-dimethylphenylboronic acid
911210-53-2

4-Cyano-3,5-dimethylphenylboronic acid

2,4-Dibromo-5-fluorophenylboronic acid
2121511-89-3

2,4-Dibromo-5-fluorophenylboronic acid

2-Ethoxycarbonyl-5-ethylphenylboronic acid
2121514-62-1

2-Ethoxycarbonyl-5-ethylphenylboronic acid

2-Fluoro-6-hydroxy-4-methylphenylboronic acid
1803598-06-2

2-Fluoro-6-hydroxy-4-methylphenylboronic acid

4,4,5,5-Tetramethyl-2-(triphenylen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
890042-13-4

4,4,5,5-Tetramethyl-2-(triphenylen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane

2,4-Dichloro-3-methoxyphenylboronic acid
944128-90-9

2,4-Dichloro-3-methoxyphenylboronic acid

3-Fluoro-5-(tert-butoxy)phenylboronic acid
850592-98-2

3-Fluoro-5-(tert-butoxy)phenylboronic acid