Products

4-Chloro-3-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
1430237-54-9

4-Chloro-3-(hydroxymethyl)phenylboronic acid

2,3-Dichlorobiphenyl
16605-91-7

2,3-Dichlorobiphenyl

2-Isopropoxy-1-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
1369846-82-1

2-Isopropoxy-1-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene

Methyl 2,6-dichloro-3-formylbenzoate
311348-58-0

Methyl 2,6-dichloro-3-formylbenzoate

5-Bromo-3-(N,N-dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid
2121513-19-5

5-Bromo-3-(N,N-dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid

5-Bromo-3-(N-methylaminocarbonyl)phenylboronic acid
2121515-18-0

5-Bromo-3-(N-methylaminocarbonyl)phenylboronic acid

(R)-2-(4-Bromophenyl)piperidine
1228557-30-9

(R)-2-(4-Bromophenyl)piperidine

(6-Bromo-2,3-difluorophenyl)trimethylsilane
473417-24-2

(6-Bromo-2,3-difluorophenyl)trimethylsilane

1-(4-Phenylthiophen-2-yl)ethan-1-one
26170-93-4

1-(4-Phenylthiophen-2-yl)ethan-1-one