1309982-61-3 | 2-Ethoxy-4-methylpyridine-3-boronicacid

2-Ethoxy-4-methylpyridine-3-boronicacid
编号BC005508
CAS1309982-61-3
英文名称2-Ethoxy-4-methylpyridine-3-boronicacid
分子式 C8H12BNO3
分子量 181.00
英文同义词 2-Ethoxy-4-methylpyridine-3-boronicacid

询价

Change

相关产品