Other

[2-Methoxy-6-(methylsulfanyl)phenyl]methanol
1379034-44-2

[2-Methoxy-6-(methylsulfanyl)phenyl]methanol

[2-Chloro-3-fluoro-4-(methylsulfanyl)phenyl]methanol
2271442-97-6

[2-Chloro-3-fluoro-4-(methylsulfanyl)phenyl]methanol

1-(7-Iodo-3,4-dihydro-H-quinolin-1-yl)-ethanone
1241912-47-9

1-(7-Iodo-3,4-dihydro-H-quinolin-1-yl)-ethanone

1,3,2-Dioxaborolane, 2,2'-[2,2'-bis(methoxymethoxy)[1,1'-binaphthalene]-3,3'-diyl]bis[4,4,5,5-tetramethyl-
955405-38-6

1,3,2-Dioxaborolane, 2,2'-[2,2'-bis(methoxymethoxy)[1,1'-binaphthalene]-3,3'-diyl]bis[4,4,5,5-tetramethyl-

1-(Methoxymethoxy)-4-(trifluoromethoxy)benzene
851341-40-7

1-(Methoxymethoxy)-4-(trifluoromethoxy)benzene

1-(3-Fluoro-5-iodophenyl)pyrolidine
2121513-22-0

1-(3-Fluoro-5-iodophenyl)pyrolidine

1-(3-Fluoro-(5-methylsulfanyl)phenyl)pyrolidine
2121515-14-6

1-(3-Fluoro-(5-methylsulfanyl)phenyl)pyrolidine

1,2-Dichloro-4-(methoxymethoxy)benzene
139884-18-7

1,2-Dichloro-4-(methoxymethoxy)benzene

1-(Methoxymethoxy)-3,5-bis(trifluoromethyl)-benzene
1032638-88-2

1-(Methoxymethoxy)-3,5-bis(trifluoromethyl)-benzene