Other

(3-Chloro-4-propan-2-yloxyphenyl)methanol
678181-75-4

(3-Chloro-4-propan-2-yloxyphenyl)methanol

(2-Ethoxy-4-methoxyphenyl)methanol
181819-54-5

(2-Ethoxy-4-methoxyphenyl)methanol

(2-Isopropoxy-4-methylphenyl)methanol
2056110-35-9

(2-Isopropoxy-4-methylphenyl)methanol

(2-Ethoxy-5-fluoropyridin-4-yl)methanol
1809158-12-0

(2-Ethoxy-5-fluoropyridin-4-yl)methanol

(4-Methoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol
443776-91-8

(4-Methoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol

(5-Butylthiophen-2-yl)methanol
153561-68-3

(5-Butylthiophen-2-yl)methanol

(5-Isopropoxypyridin-3-yl)methanol
1546841-49-9

(5-Isopropoxypyridin-3-yl)methanol

(5-Fluoro-2-isopropoxypyridin-4-yl)methanol
1826110-20-6

(5-Fluoro-2-isopropoxypyridin-4-yl)methanol

(5-(Benzyloxy)-2-methylphenyl)methanol
1450931-37-9

(5-(Benzyloxy)-2-methylphenyl)methanol